برجهاي سبز اقدسيه

کارفرما: تعاوني شرکت مخابرات
محل پروژه: تهران


پارس رازان > پروژه ها > نظارت و کنترل پروژه معتمد بانک صنعت و معدن
-نام پروژهکارفرمامحل پروژه
۱
جوش و الکترود آسيا
توليد الکترود جوش
شرکت صنايع جوش و الکترود آسيامشهد
۲
تفتان لاستیک
توليد قطعات لاستیکی خودرو
شرکت تفتان لاستیکسمنان
۳
ایلیا صنعت پنجره
توليد درب و پنجره PVC
شرکت ایلیا صنعت پنجرهاشتهارد
۴
سیم کابل سازان یکتا کرج
توليد انواع کابل
شرکت سیم کابل سازان یکتا کرجاشتهاردCopyright © 2008 - Pars Razan - All rights reserved
Design & Development: WEBILIX websolutions