دانشگاه سيستان و بلوچستان

کارفرما: دانشگاه زاهدان
محل پروژه: زاهدان


پارس رازان > پروژه ها > مجموعه ترمينالهاي مسافري زميني
-نام پروژهکارفرمامحل پروژه
۱
ترمينال مسافربري تبريز
شهرداريتبريز
۲
ترمينال مسافربري اهواز
شركت پايانه هااهواز
۳
ترمينال مسافربري همدان
شهرداريهمدان
۴
ترمينال مسافربري كرمان
راه آهنكرمانCopyright © 2008 - Pars Razan - All rights reserved
Design & Development: WEBILIX websolutions