دانشكده علوم دريايي چابهار

کارفرما: دانشگاه زاهدان
محل پروژه: چابهار


پارس رازان > پروژه ها > مجموعه هاي مذهبي
مجموعه مذهبي شاه چراغ
موقعیت: شاهچراغ شیراز
کارفرما: شاهچراغ
مساحت زمین: ۷۵ هزار متر مربع
مساحت ساختمان: ۱۷۵ هزار متر مربع

ساختمان های تشکیل دهنده مجموعه:
۱. صحن مرکزی و توسعه حرمین مطهر
۲. بازار کمربندی و چهارسوها
۳. زائر سرا
۴. داراضیافه
۵. دارالشفاء
۶. موزه کتابخانه
۷. سالن اجتماعات
۸. پارکینگ زمینیجاسازی چراغ در ستونهای بازارجاسازی چراغ صحنتابلوی توزیع برق
Copyright © 2008 - Pars Razan - All rights reserved
Design & Development: WEBILIX websolutions