مجموعه جهان نما

کارفرما: شهرداري
محل پروژه: اصفهان


پارس رازان > پروژه ها > تاسيسات زيربنايي، مراکز تلفن شهري
-نام پروژهکارفرمامحل پروژه
۱
مراكز تلفن خودكار ده هزار شماره اي
شركت مخابراتتهران – شيراز - اهواز
۲
تاسيسات جانبي بزرگ راهها
وزارت راهاتوبانها
۳
طرح نوسازي اراضي عباس آباد
شهرداريتهران
۴
محوطه شهر جديد پرند
مسكن و شهرسازيتهران
۵
محوطه شهرك نيروي دريايي
نيروي درياييبندر عباس
۶
محوطه شهركها
مسكن و شهرسازيزاهدان – زابل – ايرانشهر
۷
محوطه شهرك دانيال
نيشكر هفت تپههفت تپه
۸
محوطه شهرك رجائي
وزارت بازرگانيبندر عباس
۹
محوطه شهرك پتروشيمي
پتروشيميماهشهر
۱۰
محوطه شهرك بعثت
پتروشيميماهشهر
۱۱
محوطه ناجا و نزاجا
ناجا و نزاجاتهرانCopyright © 2008 - Pars Razan - All rights reserved
Design & Development: WEBILIX websolutions