مجموعه آبدرماني سرعين

کارفرما: وزارت ارشاد
محل پروژه: سرعين


پارس رازان > پروژه ها > مجموعه هاي آموزشي و تحقيقاتي
-نام پروژهکارفرمامحل پروژه
۱
مركز تربيت معلم
آموزش و پرورشقزوين – همدان – كرمان
۲
مركز كامپيوتري دانشگاه تهران
دانشگاه تهرانتهران
۳
دانشگاه سيستان و بلوچستان
دانشگاه زاهدانزاهدان
۴
دانشكده علوم دريايي چابهار
دانشگاه زاهدانچابهار
۵
دانشكده كشاورزي زابل
دانشگاه زاهدانزابل
۶
دانشگاه تبريز
دانشگاه تبريزتبريز
۷
دانشكده كشاورزي اردبيل
دانشگاه تبريزاردبيل
۸
دانشگاه علوم پزشكي
دانشگاه علوم پزشكيتبريز
۹
آموزشكده كشاورزي مراغه
دانشگاه تبريزمراغه
۱۰
دانشكده داروسازي
صنايع مليتهران
۱۱
دانشگاه بزرگ كاشان
دانشكده علوم پزشكي كاشانكاشان
۱۲
مركز تحقيقات جهاد اردبيل
وزارت جهاد سازندگياردبيل
۱۳
مركز تحقيقات جهاد همدان
وزارت جهاد سازندگيهمدان
۱۴
مركز تحقيقات جهاد خرم آباد
وزارت جهاد سازندگيخرم آباد
۱۵
مركز تحقيقات جهاد ياسوج
وزارت جهاد سازندگيياسوج
۱۶
دانشكده دندانپزشكي
دانشگاه علوم پزشكيقزوين
۱۷
دانشگاه صنعت نفت
دانشگاه نفتملاير
۱۸
دانشگاه صنعت و معدن
وزارت معادنلواسان
۱۹
باغ گياهان داروئي
جهاد – همدانهمدان
۲۰
دانشكده فني صنعت نفت
دانشگاه صنعت نفتاهواز
۲۱
ساختمان آزمايشگاههاي مركز تحقيقات نيرو
مركز تحقيقات نيروتهران
۲۲
مركز آموزش صنعتي و معدني
وزارت معادن و فلزاتبيرجند
۲۳
سازمان مركزي دانشگاه
دانشگاه مشهدمشهد
۲۴
مركز تربيت معلم
سازمان نوسازي مدارساراك - زاهدان - بندر عباس
۲۵
مركز تحقيقات داروئي كشور
وزارت بهداشتتهران
۲۶
آزمايشگاههاي تشخيص طبي
وزارت بهداشتتهران
۲۷
سرم سازي حصارك
سرم سازي حصاركحصارك
۲۸
آزمايشگاههاي اشعه گاما
انرژي اتميتهران
۲۹
دانشكده دندانپزشكي
دانشگاه آزادتهران
۳۰
پژوهشكده علوم پزشكي تبريز
دانشگاه علوم پزشكيتبريز
۳۱
دانشگاه زابل
دانشگاه زابلزابل
۳۲
مرکز سالن همايش ها
پژوهشگاه صنعت نفتتهران
۳۳
دانشکده روانشناسی کرج
دانشگاه تربیت معلمکرجCopyright © 2008 - Pars Razan - All rights reserved
Design & Development: WEBILIX websolutions