مجموعه جهان نما

کارفرما: شهرداري
محل پروژه: اصفهان


پارس رازان > پروژه ها > مجموعه فرودگاه ترمينالهاي هوايي و فرودگاه
-نام پروژهکارفرمامحل پروژه
۱
هوانيروز مسجد سليمان
نيروي هوائيمسجد سليمان
۲
برج مراقبت فرودگاه مهرآباد
فرودگاه مهرآبادتهران
۳
سايت رادار فرودگاه مهرآباد
فرودگاه مهرآبادتهران
۴
ترمينال و ساختمانهاي جنبي فرودگاه زابل
سازمان هواپيمائي كشورزابل
۵
توسعه ترمينال فرودگاه زاهدان
سازمان هواپيمائي كشورزاهدان
۶
فرودگاه بين المللي اهواز
سازمان هواپيمائي كشوراهواز
۷
ساختمان تسهيلاتي
فرودگاه مهرآبادتهران
۸
ترمينال ۴ فرودگاه تهران
فرودگاه مهرآبادتهران
۹
فرودگاه اصفهان
مركز آموزش فنوناصفهان
۱۰
ترمینال حجاج فرودگاه بین المللی امام
فرودگاه بین المللی امامتهرانCopyright © 2008 - Pars Razan - All rights reserved
Design & Development: WEBILIX websolutions